Leasing dla firm

Leasing dla firm Warszawa

To forma finansowania inwestycji, w której przedmiot leasingu zostaje zakupiony przez
finansującego Instytucja Finansowa a następnie oddany w użytkowanie korzystającemu
Przedsiębiorca. W zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu przedsiębiorca płaci
finansującemu ustalone w umowie raty leasingowe.

Leasing – to umowa na czasowe przekazanie leasingobiorcy, za opłatą, prawa do korzystania z dóbr inwestycyjnych podlegających amortyzacji takich jak środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz gruntów. Po zakończeniu spłat rat leasingowych istnieje możliwością wykupu tych dóbr na własność. Przedmiotem leasingu mogą być ruchomości oraz nieruchomości nowe lub używane. Do momentu wykupu, właścicielem dobra inwestycyjnego jest leasingodawca. W każdej z form leasingu wymagany jest udział własny leasingobiorcy.

Leasing operacyjny dla firm

Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa, które ma również prawo do nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.
W leasingu operacyjnym minimalny czas, na jaki zawierana jest umowa, to przewidywany czas amortyzacji danego dobra inwestycyjnego. Nie ma określonego maksymalnego czasu na jaki umowa jest zawierana. Kosztem dla przedsiębiorcy jest comiesięczna kwota netto raty leasingowej, a naliczony podatek VAT możliwy do odliczenia na zasadach ogólnych. W tej formie leasingu pierwszeństwo wykupu przedmiotu leasingu ma leasingobiorca. Kwota ta jest równoważna 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu lub innej kwocie określonej przez strony leasingu.

Niektórzy deweloperzy aut wprowadzili nowe rozwiązanie leasingu operacyjnego, bez możliwości wykupu auta. Po zakończeniu trwania umowy, samochód zwracany jest leasingodawcy. Leasing ten charakteryzuje się znacznie niższymi miesięcznymi ratami leasingowymi w porównaniu do tradycyjne go leasingu oraz umożliwia regularną zmianę samochodu na nowy co 2 albo 3 lata.

Leasing finansowy dla firm

Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, które dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla przedsiębiorstwa część finansowa rat leasingowych, a przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na przedsiębiorstwo odbywa się po zakończeniu umowy leasingu.

Możesz wybrać spośród szerokiej oferty produktów takich jak: leasing samochodu lub innego środka transportu lądowego, wodnego i powietrznego, leasing maszyn i urządzeń, leasing nieruchomości, leasing maszyn rolniczych, pożyczka leasingowa. Przedmiot leasingu może być nowy lub używany.
W leasingu finansowym umowa nie ma ograniczeń czasowych, może być stosowana dowolność jej trwania. Spłata umowy leasingu następuje według ustalonego harmonogramu spłat, na które składają się część kapitałowa plus odsetki. Kosztem dla leasingobiorcy jest kwota miesięcznej amortyzacji i odsetki od zapłaconych rat. Na początku trwania umowy wystawiana jest faktura, na całą wartość przedmiotu leasingu, która jest podstawą do naliczenia amortyzacji i odliczenia podatku VAT. Po zakończeniu umowy i spłacie rat, przedmiot leasingu przechodzi automatycznie na własność leasingobiorcy.

 

Złóż wstępny wniosek