Faktoring dla firm Warszawa

Faktoring – to specyficzna pożyczka, polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Zarówno w faktoringu niepełnym jak i pełnym przedsiębiorca niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży wysyła kopię faktury do faktora. W zamian otrzymuje środki pieniężne – zaliczkę w wysokości od 80% do 90% wystawionej faktury. Przed upływem terminu płatności firma posiada już środki finansowe na swoim koncie.

Odbiorca realizuje zapłatę za fakturę bezpośrednio na konto faktora. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania przez odbiorcę, dochodzeniem zapłaty zajmuje się bezpośrednio faktor. Po rozliczeniu transakcji, na konto przedsiębiorcy, przekazywana jest pozostała część nierozliczonej kwoty z faktury.

Faktoring niepełny

W przypadku faktoringu niepełnego w sytuacji niewypłacalności kontrahenta, ryzyko znajduje się po stronie przedsiębiorcy. W takim przypadku faktorant jest zmuszony do zwrotu wcześniej wypłaconej przez faktora zaliczki. Koszt obsługi takiego finansowania jest wyższy niż koszt kredytu, ale bardziej dostępny.

Factoring Niepełny to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta oraz finansowaniu jego bieżącej działalności.

Bank finansuje wierzytelności Klienta nie przejmując ryzyka braku płatności ze strony kontrahenta. Oznacza, to że w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta w okresie tolerowanego opóźnienia (maksymalnie 30 dni po terminie płatności faktury) Bank żąda zwrotu wypłaconych środków od Klienta:

  • nabywaniu wierzytelności,
  • administrowaniu wierzytelnościami,
  • ewidencjonowaniu nabytych wierzytelności,
  • prowadzeniu rozliczeń,
  • monitorowaniu terminowości spłat i zagrożeń spłat należności,
  • finansowaniu nabytych wierzytelności,
  • dostarczeniu Klientowi systemu raportowego.

Faktoring pełny

W faktoringu pełnym ryzyko, w przypadku niewypłacalności kontrahenta znajduje się po stronie faktora. W zamian za przejęcie ryzyka, faktor pobiera wyższe opłaty niż w przypadku faktoringu niepełnego. Opłaty te związane są z ewentualnymi czynnościami egzekucyjnymi dochodzenia należności.

Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa przy współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami handlowymi.

W ramach Faktoringu Pełnego z Ubezpieczeniem Bank świadczy na rzecz Klienta czynności polegające na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income ConsultingUmów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania