Gwarancja bankowa dla firm

Gwarancja bankowa dla firm Warszawa

Jest nieodwołalnym zobowiązaniem banku do wypłacenia Beneficjentowi gwarancji określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wypełnił zobowiązań wynikających z umowy handlowej zawartej z Beneficjentem gwarancji. Rodzaje gwarancji bankowych: Gwarancja terminowej zapłaty; Gwarancja przetargowa (wadialna); Gwarancja dobrego wykonania kontraktu; Gwarancja zapłaty czynszu; Gwarancja zapłaty rat leasingowych; Gwarancja zwrotu zaliczki; Gwarancja akcyzowa; Gwarancja celna Gwarancja spłaty kredytu/pożyczki; Gwarancja loteryjna.

Gwarancja bankowa – to pisemne zobowiązanie banku do spłaty zobowiązań przedsiębiorcy w przypadku, gdy nie może się on wywiązać z zawartej umowy z kontrahentem. Można nią zabezpieczyć:
– spłatę kredytu,
– spłatę zobowiązania za zakupione towary lub usługi,
– dobre wykonanie kontraktu,
– zwrot zaliczki,
– zobowiązania celne (także tranzytowe),
– przetargi (wadia),
– zapłaty rat leasingowych,
– zobowiązania podatkowe w tym z tytułu akcyzy.

Gwarancja bankowa dla firm – zabezpieczenie

Na podstawie dokumentów finansowych firmy, bank bada zdolność kredytową i na tej podstawie udziela pisemnej gwarancji. Zabezpieczeniem gwarancji może być weksel in blanco, zastaw albo hipoteka.

Złóż wstępny wniosek