Akredytywa dla firm

Akredytywa dla firm Warszawa

Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową i często nawiązujesz nowe kontakty handlowe, akredytywa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Będzie ona zabezpieczeniem transakcji z kontrahentami, których wiarygodności nie możesz potwierdzić, a także gdy kontakty z
obecnymi kontrahentami się pogorszyły. Ponadto, akredytywa jest nieodzownym narzędziem ochrony Twojego biznesu, gdy sytuacja polityczna bądź ekonomiczna kraju kontrahenta jest mało stabilna. Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez eksportera odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających wywiązanie się z kontraktu handlowego. Termin przedstawienia dokumentów jest zarazem terminem ważności akredytywy.

Akredytywa – to instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach międzynarodowych.

Akredytywa zabezpiecza obie strony kontraktu handlowego. Na jej podstawie bank zapewnia wypłatę gotówki w zamian za otrzymanie wykazanych w akredytywie dokumentów. Należą do nich: faktura handlowa, dokumenty ubezpieczeniowe, certyfikat pochodzenia, morski list przewozowy, kwit sternika, samochodowy list przewozowy, lotniczy list przewozowy czy wtórnik kolejowego listu przewozowego. Przebieg płatności w formie akredytywy jest realizowany według następujących, po sobie kroków:

– kontrahenci zawierają umowę, w której formą płatności za towar jest akredytywa,
– kupujący zgłasza w swoim banku zlecenie otwarcia akredytywy na rzecz sprzedającego i zabezpiecza ją finansowo,
– bank kupującego zawiadamia bank sprzedającego o otwarciu akredytywy, ten sprawdza prawdziwość zgłoszonej mu akredytywy i przekazuje ją sprzedającemu,
– sprzedający wysyła towar, kompletuje dokumenty wymagane w akredytywie i składa je w swoim banku,
– bank sprzedającego sprawdza dokumenty i wysyła je do banku kupującego,
– bank kupującego sprawdza poprawność dokumentów, jeżeli są zgodne z warunkami podpisanej akredytywy, przesyła zapłatę do banku sprzedającego,
– bank kupującego przekazuje dokumenty kupującemu,
– bank sprzedającego przekazuje zapłatę sprzedającemu.

Złóż wstępny wniosek